horizontal rule

تطبیق طرح جامعه مدنی برای نظم ونظافت شهر کندز

Photo Gallery
English

از دوسال بدینسو شهر کندز از اثر بی نظمی های که از طرف دست فروشان درساحات مرکزی شهر و ازدهام وپارکینگ وسایط نقلیه در ساحات ممنوعه شهر برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد نموده بود که در طی این مدت نبود یک طرح کارا ومثبت باعث شده بود که تلاشهای مکرر اداره شاروالی و مدیریت ترافیک در جلوگیری از بی نظمی در داخل شهر به ناکامی انجامد و از طرف دیگر زمینه اخاذی های غیر قانونی وفساد را نیز برای یکتعداد ایجاد نموده بود.
 با توجه به مشکلات مذکورشبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز یک طرح پیشنهادی را برای استقرار نظم درشهر که در آن تنظیف جاده ها از وجود کثافات، تنظیم اصناف، تشخیص پارکینگ برای وسایط نقلیه و برداشتن موانع از روی پیاده روها با در نظرداشت حل مشکلات دست فروشان به گونه مسلکی طرح و در مجلس اداری مقام ولایت که در آن والی کندز اسدالله عمرخیل، نجیب الله عمرخیل شاروال جمع کثیری از روسای ادارات دولتی و جمع از فعالان مدنی حضور داشت  بگونه رسمی پیشکش گردید.
عنایت الله خلیق رئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز پلان تنظیم وتنظیف شهررا با ذکر تمامی عوامل بی نظمی در داخل شهر و مجموع راه حلها  برای جلوگیری از بی نظمی را در حضور داشت مسئولین تشریح وتوضیح نموده و بخاطر تطبیق وعملی نمودن آن از والی ولایت و مسئولان ادارات زیربط خواستار حمایت وهمکاری گردید.
خوشبختانه که طرح مذکور مورد تائید مقام ولایت واداره شاروالی قرار گرفت و کار تطبیق این طرح با ایجاد کمیته مشترک جامعه مدنی وادارات زیربط حکومتی اغازگردید.
قرار است دست فروشان وکراچی ها ی که باعث تولید کثافت و بی نظمی میشد را از ساحات مرکزی شهر وجاده های عمومی بیرون نموده و در ساحات مرکزی شهر دو طرف پیاده روها روی جویبار با دریافت مجوز رسمی از طرف اداره شهرداری جابجا میگردد،  همچنان برای وسایط نقلیه پارکینگ مشخص گردید که با این کارجاده های مسدود به روی ترافیک باز خواهد شد، آنعده از شهروندان که قبل از این روی سرک عمومی وساحات مرکزی وسایط شان را پارک مینمود باعث مسدود شدن جاده ها میگردید.
از طرف دیگر شهر کندز به مرکز موترهای بی اسناد ورکشاها مبدل گردیده است که در طرح مذکور برای جلوگیری از تراکم رکشاها وموترهای بی اسناد که بگونه خود سر وغیر منظم از ساحات ممنوعه به عنوان ایستگاه استفاده مینمود  ساحات مشخص به عنوان ایستگاه در چهار جاده عمومی شهر برای رکشاها تعیین گردیده است.
کمیته مشترک جامعه مدنی وحکومت برای تطبیق طرح مذکور تمامی موانع غیر قانونی را از روی جادها وپیاده روها به همکاری پولیس برداشتند وسپس از طرف کارمندان شاروالی ساحات مذکور از وجود کثافات پاک کاری وشستشو گردید.
در تطبیق این طرح فعالان مدنی، حکومت محلی، کسبه کاران وتماما شهریان کندز همکاری نمودند.
نتیجه موثر که ازین طرح بدست آمده سرکهای مسدود باز گردید، برای وسایط نقلیه پارکینگ در محل مناسب مشخص گردید، دست فروشان از روی جاده ها برداشته شد و روی جویبار دوطرف جاده های عمومی تنظیم گردیدند برای رکشاها وتکسی ایستگاه های مشخص در نظرگرفته شد.
بی نظمی ومشکلات که در جریان 2 سال گذشته سیمای شهر را دگرگون ساخته بود یکبار دیگر توسط شبکه مشارکت نهادهای مدنی بخاطر بیرون نمودن شهر از حالت بی نظمی وزباله های کثافت به یک شهر پاک ومنظم طرح مشخص ترسیم ودر چندین نشست مشترک با حکومت محلی بر تطبیق وعملی نمودن طرح جامعه مدنی که بخاطر تنظیم وتنظیف شهر ساخته بودند شدند.
که درنتیجه شبکه ای مشارکت نهادهای مدنی کندز موفق گردید که قناعت حکومت محلی را بخاطر تطبیق طرح پیشنهادی تنظیم شهر فراهم نمایند.
که فعلاً چندین مرحله طرح مذکور طبق پلان بگونه درست توسط کمیسیون مشترک جامعه مدنی وحکومت محلی کندز عملی گردیده که درنتیجه شهر کندز از بی نظمی قبلی تاحدی بیرون شده است قرار است که با تطبیق کامل این طرح تماماً مشکلات وعوامل که در بی نظمی شهر دخیل شناخته میشد را از سر راه برداشته  که در پایان کار سیمای شهر کندز به یک شهر پاک ومنظم مبدل خواهد شد.