horizontal rule

ریس شبکه مشارکت نهادهای مدنی بخاطر تنظیم شهر تا 11 شب کارنمود

Photo Gallery
English

 فعالیت سوم شبکه مشارکت‌نهادهای مدنی و حکومت محلی کندز برای تنظیم شهر، حوالی ساعت 11:30 موفقانه پایان یافت گفتنیست که این جاده بیش از ده سال می‌شد که به گونه کامل مسدود بود و امشب بیش از 300 فروشنده از این جاده به جاهای بدیل انتقال گردیدند.
 این جاده که راسته‌های زنجیر فروشی، کشمش‌بازار، چینی‌فروشی و چای‌فروشی را در بر می‌گیرد که از طرف شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز جاده مذکور برای توقف‌گاه وسایط خط اندازی گردید، همچنان طرح‌های تزینی برای جاده‌های پاک شده روی دست است که بعداً عملی خواهد شد.و
عنایت الله خلیق رئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز حین کار خط اندازی توقف گاه بخاطر وسایط نقلیه گفت که شهریان کندز بی‌نظمی این جاده را دیده بودند، انتظار سیمای جدید و سهولت‌های برخاسته از این اقدام را انتظار داشته باشند.
خلیق از همکاری حکومت محلی در کل بویژه فرماندهی پولیس کندز در راس فرمانده پولیس، مسوولین و منسوبین حوزه‌های چهارم و دوم پولیس، رییس و اعضای اتحادیه پیشه‌وران، کلان‌تران اصناف، مدیران و منسوبین شهرداری و اعضای شبکه مشارکت‌نهادهای مدنی کندز بخاطر همکاری در تطبیق طرح تنظیم وتنظیف شهری قلباً سپاسگزاری نمود.