horizontal rule

برای وسایط نقلیه جاهای مشخص پارکینگ درشهر کندز ساخته شد

Photo Gallery
English

طبق طرح تنظیم وتنظیف شهری که از طرف شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز به حکومت محلی داده شده بود بعد از پاک کاری و انتقال کراچی ها ودست فروشان از جاده های پلان شده به ساحات تعیین شده اینبار در چهار چوک دوم توسط کمیسیون مشترک جامعه مدنی وحکومت محلی کندز با حضور داشت عنایت الله خلیق رئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز کار ساخت و خط اندازی توقف‌گاه‌ها " پارکینگ " برای وسایط نقلیه آغاز گردید.
عنایت الله خلیق رئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز که مدیریت عملی نمودن طرح تنظیم شهری جامعه مدنی را باهمکاری حکومت محلی به عهده دارد میگوید که آنان 4 توقفگاه مشخص را در چهاموقعیت مشخص برای وسایط نقلیه خط اندازی نموده است که همزمان بیش از 600 واسطه بگونه منظم در آن جابجا میگردد واز جاهای ممنوع که قبلاً توقف مینمود جلوگیری شده ودیگر سبب مسدود شدن جاده ها نخواهد شد.
خلیق درپیوند به موضوع از  شهریان محترم و دکانداران خواست تا دیگر باعث بی نظمی در داخل شهر نشده و وسایط شان را در توقف‌گاه‌ها ایستاد و خود شان به خرید و فروش و کار و بار بپردازند.
به گفته وی جاده‌های عمومی از کمربند سوم تا چوک مرکزی ساحه منع توقف وسایط اعلام گردید،.
اولین جاده که شامل این مرحله می‌گردد، کوچه سینمای ناشر الی چوک مرکزی است که باید فردا منسوبین ترافیک این کار را انجام دهند.
بی‌تردید جدیت پولیس ترافیک، نظارت از کارکرد آنان و همکاری مردم لازمه موفقیت این برنامه است.