horizontal rule

گفتمان رسانه ای در پیوند به کشتار افراد ملکی

Photo Gallery
English

کشتار بیرحمانه افراد ملکی توسط گروه های مخالف و ضعف حکومت درپیوند به حفظ امنیت شهروندان موضوع مورد بحث این نشست بود که فعالان مدنی کندز روی آن بحث وگفتگو نمودند.
در آغاز برنامه عنایت الله خلیق هم آهنگ کننده مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز روی موضوع صحبت نموده، و آماج قرار دادن افراد ملکی توسط گروه های تروریستی که در ولسوالی میرزا اولنگ ومسجد امام زمان شهر کابل بقتل رسیدند را جنایت بشری خوانده و از ادامه این روند نگرانی خود را ابراز نمود.
اشتراک کننده گان برنامه سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان را در امر مبارزه با گروه‎های تروریستی در افغانستان به بی پروایی متهم نموده و ضعف وکندی در نهادهای کشفی وامنیتی کشور را درپیوند به پیش گیری از حملات تروریستی وامنیت شهروندان نگران کننده خواند.
فعالان مدنی کندز حملات اخیر گروه های مخالف را بر افراد ملکی یک عمل زشت، خلاف ارزشهای دینی، انسانی و جنایت نا بخشودنی دانست و درپیوند به تقبیح اعمال زشت مخالفین، وضعف حکومت درپیش گیری از حملات مخالفین وتامین امنیت شهروندان تماماً نهادهای مدنی را به سازماندهی فعالیت های منسجم دادخواهانه ای مدنی دعوت نمود.
آنان برای بیرون رفت ازچنین شرایط ناگوار درکشور تماماً نهادهای مدنی ورسانه ای را به هماهنگی وهمنوایی دعوت نمود تا همه با یک قوت بالای حکومت فشار وارد نموده وهمچنان توجه جهانیان را جلب نماید در غیرآن جنایت پیشه گان دست از کشتار مردم بیگناه مان نخواهد برداشت.
این برنامه از طرف مرکز اجتماعی ورسانه ای میدوتیک کندز بعد از ظهر روز دوشنبه مطابق 28 اگست سال 2017 برگزار گردید که بعد از 2 ساعت بحث وگفتگو به پایان رسید.