horizontal rule

میدیوتیک کندز گفتمان انسجام جوانان برای صلح اجتماعی را برگزار نمود

Photo Gallery
Persian

میدیوتیک کندز گفتمان انسجام جوانان برای صلح اجتماعی را برگزار نمود

 

تاریخ: ۵ شنبه ۲۶ اکتوبر۲۰۱۷

مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز بمنظور سهیم ساختن جوانان در گفتمانهای صلح  وایجاد زمینه های گفتگو وتبادل افکار برای تقویت روند اصلاحی وصلح اجتماعی در کشور، برنامه ای را به روز 5 شنبه مطابق26 ماه اکتوبر سال روان در کندز راه اندازی نمود.

در این برنامه بیش از 20 تن از جوانان به شمول نماینده گان شورای صلح،آمریت جوانان، شورای ولایتی فعالان نهاد های جامعه مدنی ورسانه ای وشماری از استادان مکاتب مربوط به شهر کندز اشتراک ورزیده بودند.

برنامه با تلاوت قران عظیم الشان آغاز گردید وسپس عنایت الله خلیق مسئول مرکز اجتماعی ورسانه ای میدوتیک کندز روی آجندای برنامه روشنی انداخته واشتراک کننده گان را در پیوند به موضوع برنامه به بحث وگفتگو فرا خواند.

در این برنامه ضمن مشکلات فرا راه جوانان روی نقش جوانان برای ترویج وتحیکم صلح اجتماعی وانکشاف وترقی کشور بحث های صورت گرفت و عمده ترین عوامل را به بحث گرفتند که باعث ایجاد فاصله میان مردم وحکومت گردیده است آنان عوامل را از قبیل پایین بودن سطح اگاهی و دانش مردم، نا امنی، وجود تبعیض، بی عدالتی ها، عدم مبارزه با فساد اداری و نادیده گرفتن حقوق دیگران دانست.

محمد خالد شمسزی مسئول مالی واداری شورای صلح کندز بخاطر تقویه پایه های صلح اجتماعی وترویج آن سهم ونقش جوانان راخیلی ارزنده ومهم دانسته وتاکید ورزید که جوانان هرچه بیشتر باید در پیشبرد این روند تلاش کنند.

جنیدالله اعزام مشاور شورای ولایتی کندز گفت« صلح اجتماعی به شدت نیازمند وحدت میان جوانان درسطح کشور است واز طرف دیگر حکومت مسئول است که برای جوانان زمینه های بهتری  تعلیم و تربیه سالم، و مصروفیت های کاری بوجود آورد،  وی مسائل تبعیض و تعصبات میان جوانان را در سطح کشوریک معضل خیلی جدی دانسته گفت تاکه جوانان از همچو مسایل کنار نروند ویکدست نشوند کاری ما بجای نخواهد رسید.

اشتراک کننده گان دیگر  نیز هریک به نوبه خود روی مشکلات جوانان، اوضاع حاکم کشور وچگونگی نقش جوانان وتاثیر گذاری آنان در بخش های مختلف صحبت نموده ونظریات شان را ارایه نمودند.

همه ای اشتراک کننده برنامه در کشور تامین عدالت اجتماعی و ایجاد حکومتداری خوب را موارد اساسی برای تحکیم صلح پایدار واجتماعی دانست.

  به باور آنان ایجاد حکومتداری خوب وتامین عدالت اجتماعی در کشور میشود تا فاصله های بی باوری هارا  میان مردم وحکومت ازبین ببرد چون بهترین صلح اجتماعی در یک کشوراز راه حکومت داری خوب تحکیم وتأمین میشود.

در دقایق پایان برنامه عنایت الله خلیق مسئول مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز گفت که در هر اجتماع خوشبینی مردم از نظام در دسترسی مردم به عدالت و مشروعیت مشاهده میشود،

وی ازاشتراک کننده گان برنامه خواست که در تامین وحدت میان جوانانً بکوشد که همبستگی و هماهنگی میان جوانان میتواند اثرات نیک را بالای پروسه صلح سیاسی هم داشته باشد، و نقش جوانان زمانی در پروسه صلح موثر واقع می گردد که مشکلات شان حل گردد.