horizontal rule

چالش‌های بانوان خبرنگاران در ولایت هرات به بحث گرفته شد

Photo Gallery
Persian

28 September 2017
مرکز اجتماعی و رسانه ای میدیوتیک هرات نشستی را به منظور بحث روی چالش های اساسی فرا روی بانوان خبرنگاران در ولایت هرات برگزار نمود. در این نشست که به تاریخ 28 سپتامبر سال روان میلادی با حضور بانوان خبرنگار و فعالان رسانه ای در این ولایت تدویر یافته بود، روی موضوعات فرار دو بانوی خبرنگار پس از سفر به کشور فنلند، چالش ها فرا روی فعالیت های رسانه ای بانوان خبرنگار و فعال نبودن انجمن زنان ژورناليست در ولایت هرات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بانو فرزانه فیروز محمدی معاون انجمن زنان ژورنالیست در رابطه با سفر بانوان به کشور فنلند و فرار دو بانوی خبرنگار روشنی انداخته گفت که فرار این بانوان از فنلند هیچ تاثیری بر روند فعالیت این انجمن در ولایت هرات نداشته، بلکه با تلاش و برنامه ریزی دقیق، این انجمن از قبل فعال تر خواهد شد.
در این نشست بانو نقیبه بارکزی مسئول نهاد بانوان خبرنگار در زون غرب ضمن مطرح نمودن مشکلات و چالش ها فرا روی بانوان خبرنگار در این ولایت گفت که هرچند مشکلات زیادی در زمینه وجود دارد، ولی با آنهم این بانوان در برابر چالش ها شجاعانه به تلاش شان ادامه میدهند.
موصوف در رابطه با ديدگاه برخي مسئولان رسانه هاي محلي هرات نسبت به بي اعتمادي به توانايي زنان خبرنگار ابراز نگرانی كرده افزود:" درصورتيكه مسئولان رسانه ها نوع ديدگاه شان را نسبت به كاركرد زنان در رسانه ها تغيير ندهند خبرنكاران زن راه طولاني را تا رسيدن به جايگاه واقعي شان در رسانه ها بيش رو خواهند داشت و نيازمند دادخواهي گسترده خواهند بود." این بانوی خبرنگار از نبود مصئونیت های شغلی، امنیتی و معاش اندک برای بانوان خبرنگار ابراز نگرانی کرد.
از سویی هم بانوان خبرنگار در اين نشست از عملكرد انجمن زنان  ژورناليستان افغانستان انتقاد كرد و  مديريت برنامه   سفر براي خبرنكاران از سوي اين انجمن را پرسش برانگيز گفتند. آنان از نماينده اين انجمن خواستند تا براي تبره كردن خود نسبت به فرارعده اي از خبرنگاران، نباید از نام بانوان خبرنگار سوء استفاده کنند. زيرا هیچ گونه شفافیت در گزینش این افراد برای سفر به کشور فلند وجود نداشته است.
در همین حال بانوان خبرنگار هریک شیما وفا، سهیلا صمیم، مرضیه حسینی، زینب رها وبانو ملکه مرتبط به موضوع صحبت نمودند و ديدگاه هاي خویش را در جهت بهتر شدن وضعیت موجود و چگونگي تداوم فعاليت هاي خبرنگارا ن زن درولایت هرات مطرح نمودند.
شرکت کننده گان این نشست در اخیر تاكيد كردند که درصورتي كه این انجمن علاقمند فعاليت در ولایت هرات باشد، بايد برنامه مدون  شده خود را در اين ولايت ارائه كند. در غير آن بانوان خبرنگار در هرات از فعالیت انجمن مذكور حمايت نخواهند كرد.