horizontal rule

عاملان دادگاه‌ صحرایی زرمینه، باید به دادگاه قانونی کشیده شوند

Photo Gallery
English

اعضای شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز به تاریخ 5 ماه فبروری سال 2018 در یک اعتراض مدنی در مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز، در پیوند به دادگاه صحرایی "زرمینه" خانم 22 ساله که در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار مورد خشونت و جنایت قرار گرفت واکنش نشان داده و خواهان شناسایی، دستگیری و به کیفر رساندن عاملان این رویداد گردیدند.
اعضای این شبکه با پخش قطع‌نامه‌ی وقوع این رویداد را در ساحه حاکمیت دولت نشانه ضعف حکومت برای حفظ مصئونیت شهروندان بویژه زنان خوانده و از این ناحیه ابراز نگرانی کردند.
آنان همچنان از حکومت محلی تخار خواستند تا این قضیه را به گونه جدی پیگیری، عاملان این جنایت را شناسایی و از اجراأت شان به مردم گزارش بدهند.
در اعلامیه تاکید گردیده است که موجودیت قوانین، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای حراست از قانون از دست‌آوردهای بزرگ در افغانستان محسوب می‌گردد، بناءً هرگاه در ساحه حاکمیت دولت دادگاه‌های صحرایی برگزار می‌گردد که هیچ صبغه و مشروعیت دینی و قانونی ندارد، این خود حاکمیت دولت را ضعیف و بی‌ماهیت ساخته و باعث خودکامه‌گی‌ها می‌گردد که برای جامعه مدنی افغانستان قابل پذیرش نخواهد بود.