horizontal rule

گفتمان جامعه مدنی شمالشرق با ایجاد یک چتر مشترک همکاری به پایان رسید

Photo Gallery
Persian

عنایت الله خلیق هم آهنگ کننده مرکز اجتماعي ورسانه ای میدیوتیک کندز با کسب بلند ترین آرا منحیث رئیس شبکه جامعه مدنی شمالشرق تعیین گردید.
برنامه دو روزه گفتمان جامعه مدنی شمالشرق به منظور ارزیابی چالشها وفرصت ها برای صلح وحکومتداری در ولایت کندز راه اندازی شد که در آن به تعداد 60 تن از نماینده گان نهادهای مدنی ولایات کندز، بغلان، تخار وبدخشان اشتراک ورزیده بودند.
این برنامه ازطرف شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز، به همکاری تخنیکی دفتر میدیوتیک وحمایت مالی دفتر یوناما به روز 4 شنبه و5 شنبه مطابق 4و5 ماه اکتوبر سال 2017 در تالار کلوپ سپین زر کندز برگزار گردید.
عنایت الله خلیق هماهنگ کننده میدیوتیک ورئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز، هدف از راه اندازی گفتمان جامعه مدنی شمالشرق را ایجاد هماهنگی، بخاطر ایجاد زمینه های کار مشترک میان چهار ولایت شمالشرقی دانسته گفت: که در روز دوم  برنامه شبکه جامعه مدنی حوزه شمالشرق را ایجاد و به اساس انتخابات رئیس معاونین ویک منشی برای این شبکه تعیین گردید.
به باور وی شبکه که تازه ایجاد گردیده میتواند چتر مشترک همکاری های متقابل میان جامعه مدنی چهار ولایت را سرعت بخشد.
وهمچنان کار آیی وتاثیر گذاری فعالیت های مدنی نسبت به قبل بهتر وبیشتر خواهد شد.
 سپس روی موارد مشخص در آجندا توسط اشتراک کننده با انجام کارهای گروپی ومباحثه روز اول به پایان رسید.
در روز دوم برنامه بخاطر ایجاد هم‌آهنگی وبستر آفرینی کار مشترک مدنی میان چهار ولایت حوزه شمالشرق، و ارزیابی چالشها وفرصت ها برای صلح وحکومتداری، با توافق ارأ وهمکاری ی نماینده گان جامعه  مدنی هرچهارولایت بخاطر ایجاد زمینه های کاری مشترک و ایجاد روحیه همکاری وهماهنگی وتقویت نهادهای مدنی، تصمیم بر ایجاد یک چتر مشترک اتخاذ گردید که جامعه مدنی هرچهار ولایت را در برگیرد.
که بالاخره از طریق انتخابات شفاف در حضورداشت همکاران یوناما، خبرنگاران ونماینده کمیسیون مستقل انتخابات شبکه جامعه مدنی شمالشرق ایجاد گردید که عنایت الله خلیق با کسب بلند ترین رای منحیث رئیس، دوتن دیگر منحیث معاونین ویکی هم منحیث منشی این شبکه تعیین گردیدند.