horizontal rule

چگونگی نقش جامعه مدنی در تامین امنیت ونظارت ازعملکرد حکومت

Photo Gallery
English

شماری ازفعالان مدنی وخبرنگاران طی نشست رسانه ای  که از طرف مرکز اجتماعی ورسانه ای میدوتیک کندز راه اندازی  گردیده بود روی نقش جامعه مدنی  در نظارت از عملکرد حکومت محلی وتامین امنیت شهروندان بحث وتبادل افکار نمودند.
اشتراک کننده گان این بحث افزایش نا امنی های اخیر و ناکامی حکومت محلی را در جلوگیری از بروز مشکلات اخیر به بحث گرفته و نگرانی شان را از ادامه این وضعیت ابراز داشتند.
آنان 21 مورد ترور شهروندان توسط افراد مسلح ناشناس که درجریان 4 هفته صورت گرفته ، بی نظمی وازدحام ترافیک در شهر ، موجودیت تهدید مخالفین در مسیرشاهراه های بزرگ، نبود سیستم درست بازرسی امنیتی  را  از جمله عوامل دانست که درین اواخر باعث برهم زدن اوضاع امنیتی و  افزایش نگرانی ومشکلات برای شهروندان کندز گردیده است.
 فعالان مدنی کندز ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای ناگوار اوضاع فعلی در کندز نهادهای امنیتی را در پیوند به  حفظ امنیت  مالی وجانی شهروندان  مورد انتقاد قرارداده وخواستار بازداشت هرچه زود تر بهبود وضعیت و بازداشت عاملین ترور 21 تن گردید.
آنان  اداره محلی کندز را در بخش رسیدگی به خواستها وحل مشکلات  از نگاه بهبود وضعیت امنیتی، وایجاد حکومت داری خوب  به بی توجهی متهم نموده گفتند که جامعه مدنی کندز  بمنظور بهبود وضعیت امنیتی و ایجاد حکومت داری خوب  همواره طرح ها وپیشنهادات شان را با حکومت محلی شریک نموده نشست های مشترک که جامعه مدنی کندز با مسئولین بخاطر حل  مشکلات، خواستها ونگرانی های شهروندان داشتند  تاهنوز بروعده هایشان بگونه ای که لازم است عمل ننموده است.