horizontal rule

فعالان مدنی کندز در پیوند به وضعیت بحرانی کندزخواستار اقدامات عملی حکومت گردید

Photo Gallery
English

تاریخ برگزاری 10 ماه می سال 2017
اعضای شکبه مشارکت مدنی کندز درپیوند به افزایش نا امنی های اخیر در کندز که از اثر حملات تهاجمی مخالفین بوجود آمده است با راه اندازی کنفرانس مطبوعات نگرانی شان را از وضعیت ابراز داشته و در پیوند به جلوگیری از افزایش نا امنی ها ورسیده گی به مشکلات بیجا شده گان وقربانیان جنگ اخیر در کندز خواهان  اقدامات عملی مسئولین حکومت وحدت ملی گردیدند.
شبکه مشارکت نهادهای مدنی، با راه اندازی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز تحرکات اخیر مخالفین که باعث سقوط ولسوالی قلعه ذال و بیجاشدن بیش از 1800 فامیل گردید وهمچنان مسدود نمودن راه مواصلاتی کندزبا ولایات تخار وبدخشان، توسط مخالفین که برعلاوه تاثیر گذاری  بر روان و زنده گی روزمره مردم باعث افزایش نگرانی ها وتشویش میان شهروندان کندز گردیده است.
آنان هوشدار میدهد اگر حکومت به اسرع وقت برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت امنیتی  در کندز دست بکار نشود وجلو تهیدات که متوجه شهر کندز است را نگیرد ممکن فاجعه سقوط کندز به بار سوم تکرار شود.
آنان افزايش درگیریهای اخیر مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان ومخالفین مسلح که باعث ایجاد مشکلات وافزایش نگرانی های امنیتی  گردیده است. را ناشی از نبود هماهنگی در رهبری نیروهای امنیتی و عدم اراده قاطع حکومت مرکزی در پیوند به خواستهای مردم کندز و عمل نکردن به تعهدات که ازطرف رئیس جمهور به مردم کندز داده شده بود که گویا شهر کندز را با ولسوالی های مربوط اش از وجود مخالفین پاکسازی میکند را یگانه عامل تداوم جنگ و افزایش نا امنی ها در کندز دانسته.
آنان از دوسال بدینسو حضور گسترده  وحاکمیت گروه های مخالف نظام را بر بیشتری از جغرافیای کندز که دوبار باعث سقوط کندز گردید که در نتیجه آن برعلاوه وارد شدن خسارات مالی به شهروندان، رسانه ها، دوایر دولتی، دکاکین و منازل مسکونی، باعث فاجعه بزرگ تلفات انسانی نیز گردید که متاسفانه 10 هاتن  از شهروندان ملکی به شمول زنان وکودکان کشته شدند وبیشتری از فامیل ها در وضعیت بدی به ولایات هموجوا بیجا گردیدند.
فعالان مدنی در جریان  این نشست رسانه ای خواستار توجه بی درنگ رهبران حکومت وحدت ملی و جديت در راه اندازي عمليات های گسترده نظامی بمظور رفع تهدیدات وسرکوب گروه های مخالف درکندز گردیدند
 عنایت الله خلیق هماهنگ کننده مرکز اجتماعی ورسانه ای کندز که سمت ریاست شبکه مشارکت مدنی کندز را نیز به عهده دارد گفت  که سیاست خاموش و عمل نکردن مسئولین حکومت وحدت ملی به تعهدات شان درقبال خواستهای مردم کندز باعث تقویه گروه های مخالف دولت گردیده است.
وی  هوشدار میدهد که اگر  برای مهارساختن ناامنی های اخیر درین ولایت اقدام جدی صورت نگیرد ممکن فاجعه سقوط کندز برای بارسوم تکرار شود  که در آن برعلاوه وارد شدن تلفات ملکی تعداد زیاد از باشندگان این ولایت از خانه های شان آواره خواهند شد.
در اخیر اشتراک کننده گان بگونه اعتراض وداد خواهی به بهبود وضعیت امنیتی  در محوطه مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز صف بسته  و در دستانشان  کاغذهای که به روی آن  مردم کندز امنیت میخواهد، ما ازجنگ ونا امنی خسته شدیم! بگذارید آرام زنده گی کنیم. ما وعده نه بلکه عمل میخواهیم، انزجار شان را از وضعیت امنیتی کندز ابراز داشتند.