horizontal rule

میزبانی میدیوتیک کندز ازبرنامه ی مناسبتی روز جهانی زن

Photo Gallery
English

این برنامه ازطرف شبکه زنان افغان (AWN) و موسسه زنان برای زنان افغان (WOW)  با همکاری تخنیکی میدیوتیک کندز راه اندازی گردید.
 این برنامه به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی زن  در محوطه میدیوتیک کندز برگذار گردید بیش از 100 تن زنان، فعالان حقوق زن، فعالان مدنی، خبرنگاران وشماری از مسئولین ادارات دولتی در آن اشتراک ورزیده بودند.
عنوان  برنامه ارائه نتایج کنفرانس ملی-شاخص پیشرفت: پایداری تقویت زنان افغان در انکشاف وصلح بود که با  سخنرانی ها،  اجرای پارچه تمثیلی و خوانش ترانه ی زیبا دروصف زن توسط اطفال همراه بود.
 در اخیر برنامه برای شماری از زنان تحسین نامه ها، تحایف وجوایز هم تفویض گردید.
قابل یاد آوریست که از روزجهانی زن (8) مارچ به تاریخ 77 ماه مارچ سال روان مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز با برنامه های ویژه وهمایش بزرگ وپرشکوه بزرگداشت بعمل آورد.