horizontal rule

فعالان مدنی کندز خواستار استخدام زنان در اداره ثبت واحوال ونفوس گردید

Photo Gallery
English

 این برنامه ازطرف دفتر ولایتی شبکه زنان افغان درکندز هماهنگ گردیده بود که در آن رئیس واعضای شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز درنشست مشترک با قوماندان امنیه ولایت کندز، خواستار استخدام زنان دربخش پولیس و اداره ثبت واحوال نفوس وهمچنان ایجاد بست های مشخص برای زنان در سه واحد ولسوالی های تازه تشکیل گردید.
این برنامه که به روز چهارشنبه مطابق 155 ماه مارچ سال روان در تالار کنفرانس های قوماندانی امنیه کندز راه اندازی گردیده بود در آن عنایت الله خلیق رئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی و هماهنگ کننده ی مرکز اجتماعی ورسانه ای کندز روی کمرنگ بودن نقش زنان در شماری از ادارات حکومتی صحبت نموده گفت: که بادر نظرداشت فرهنگ وعنعنات جامعه و قوانین نافذه کشورما برای استخدام زنان دربخش پولیس وهمچنان مدیریت ثبت واحوال نفوس نیاز جدی ومبرم دیده میشود که به کارگماری طبقه اناث در ادارات مذکور برعلاوه ارج گذاری به حقوق زنان باعث میتواند در خدمتگذاری به مردم سهولت بیشتر ایجاد نمایند برعلاوه اینکه زنان نیم از پیکر جامعه مان را تشکیل میدهد میتواند با برادران خود یکجا د رشد وترقی کشورسهم خودرا بگونه درست ادا نمایند.
 به گفته خلیق اعضای شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز ضمن حمایت و تشویق استخدام افراد تحصیلکرده ومسلکی باتماماً ادارات ملکی ونظامی در مورد سهم دادن وبکارگماشتن زنان که حق قانونی ایشان است در ارتباط بوده ودرین بخش برنامه های داد خواهانه ایشان ادامه دارد.
وی همچنان خواستار ایجاد بست برای زنان درتشکیل 3 ولسوالی جدید کندز گردید سپس مل پاسوال عبدالحمید"حمیدی"قوماندان امنیه ولایت کندز، از این خواست فعالان مدنی کندز حمایت خود را اعلان نموده گفت که زن ومردلازم وملزوم یکدیگر اند بمنظور ارج گذاری به زنان واعاده حقوق آنان بست های مشخص در اداره پولیس وهمچنان مدیریت ثبت واحوال نفوس در نظر گرفته شده است.
وی ازمسئول واعضای شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز درمعرفی استخدام وبه کار گماری آنعده زنان که دارای تحصیلات عالی ولیاقت و شایستگی خدمتگذاری به مردم را داشته باشد خواهان همکاری وکمک گردید.
وی ضمن اینکه استخدام زنان را در ادارات نظامی وملکی نیاز مبرم جامعه وامر الزامی دانسته وبه اعضای شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز وعده سپرد که در ادارات مربوطه اش از پروسه استخدام وبه کارگماری زنان حمایت جدی مینماید.